Godło Polski

Informacja o przetargu

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy

Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu TIK oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Gminie Stopnica w ramach projektu: "TIK - TAK! Rozwój kompetencji informacyjno - komunikacyjnych oraz zakup narzędzi i informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

 

Ogłoszenie nr 514096-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy: Dostawa sprzętu TIK oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy w ramach projektu: „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno – komunikacyjnych oraz zakup narzędzi Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, działanie RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, krajowy numer identyfikacyjny 26011444600000, ul. ul. Kazimierza Wielkiego  23  28-130  Stopnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 779 052, e-mail spstopnica@interia.pl, faks 413 779 052. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.spstopnica.pl/  Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

 

  1. I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3)  WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4)  KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Tak 

http://www.spstopnica.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie Nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie 

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak  Inny sposób:  w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej  Adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu TIK oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy w ramach projektu: „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno – komunikacyjnych oraz zakup narzędzi Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy”  Numer referencyjny: S.261.1.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: Zadanie nr 1: Dostawa narzędzi TIK w ramach projektu „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno–komunikacyjnych oraz zakup narzędzi Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” Zadanie nr 2: Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w tym certyfikowanych szkoleń ECDL w ramach projektu „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno –

komunikacyjnych oraz zakup narzędzi Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6  Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

32322000-6

48000000-8

48761000-0

30230000-0

30233180-6

38652100-1

49900000-7

48000000-8

80000000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:  Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach:  lub  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ  Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Dla zadania nr 1: Określenie warunku: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – dostawy min. 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego oraz robotów edukacyjnych o wartości min. 50 000 brutto z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla zadania nr 2: w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 4 osobami przewidzianymi do wykonania szkolenia, tj. co najmniej 4 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania zamówienia i w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziły przynajmniej 2 szkolenia o tematyce zgodnej z niniejszym przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. Etap III – po dokonaniu oceny: pkt B ppkt 1) składa odpowiednio: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty/oświadczenia składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Na potwierdzenie spełnienie warunku Wykonawca przedstawi: zadanie 1- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego oraz robotów edukacyjnych o wartości min. 50 000 brutto. zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Propozycja dokumentu stanowi złącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. zadanie 2 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. przeprowadzenie szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór dokumentu stanowi złącznik nr 5a do niniejszej SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.spstopnica.pl/ informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ETAP SKŁADANIA OFERT: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 1.1 do SIWZ – wyłącznie dla zadania nr 1 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia-( jeśli dotyczy). 5. Dowód wniesienia wadium. ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart urządzeń, kart katalogowych, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczną rozruchową urządzeń (DTR). Dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed jej podpisaniem) Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu: 1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 2) Złożenie dokumentów (kart katalogowych, certyfikatów i atestów) oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku dokumentów w języku obcym, należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie podpisana dopiero po dokonaniu pozytywnej weryfikacji ww. dokumentów pod kątem ich zgodności z dokumentacją przetargową. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla - zadania nr: 1 w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) - zadania nr: 2 w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - pieniądzu (nr konta 64 8519 0005 0010 0010 0322 0008 ) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.110 ze zm.). 3. Potwierdzoną Kopię dowodu uiszczenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dla zadania nr 1 Dotyczy wszystkich części 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności we wzorze umowy oraz określa warunki tych zmian. Katalog możliwych zmian znajduje się we wzorze umowy. Dla zadania nr 2 1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we wzorach umów wg załącznika nr 6 do siwz oraz art.144 uPzp. 2) Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-02-25, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Dostawa narzędzi TIK w ramach projektu „TIK – TAK! Rozwój Część 1 Nazwa: kompetencji informacyjno–komunikacyjnych oraz zakup narzędzi nr:  

Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem sprzętu TIK do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stopnicy n/w sprzętu: 1) Komputer stacjonarny z systemem operacyjny, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym – 1 szt. 2) Komputer przenośny z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym – 28 szt. 3) Drukarka laserowa kolorowa – 2 szt. 4) Kserokopiarka – 2 szt. 5) Projektor – 3 szt. 6) Wizualizer – 12 szt. 7) Robot edukacyjny – 4 szt. 8) Tablet z oprogramowaniem – 25 szt. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: dostarczenie, załadunek, rozładunek, przedmiotu umowy, oraz (jeśli dotyczy) montaż i instalację dostarczonego sprzętu a także jego uruchomienie. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony sprzęt TIK musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość sprzętu, ich specyfikacje techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w szczegółowym zestawieniu przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 7 do SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim orazmuszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 32322000-6, 48000000-8, 48761000-0, 30230000-0, 30233180-6, 38652100-1, 49900000-7, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

 okres w dniach: 45

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

25,00

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

10,00

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe

5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie cyklu szkoleń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w tym certyfikowanych szkoleń ECDL w ramach projektu „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno – komunikacyjnych oraz zakup narzędzi Informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy. którego szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-04

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki:

Pytania_i_odpowiedzi_SIWZ_tik_tak

SIWZ z załącznikami- 

Załącznik Nr 6 do SIWZ-

Załącznik Nr 7 do SIWZ- 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl